Algemene Voorwaarden2018-06-11T21:36:36+00:00

Algemene Gebruiksvoorwaarden

 1. Preambule en aanvaarding van de Algemene Gebruiksvoorwaarden

1.1. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (de “AGV”) regelen de rechtsverhouding tussen de naamloze vennootschap naar Belgisch recht Ozaam, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0568.814.829 en waarvan de maatschappelijke zetel is gelegen te 1180 Brussel (België), Vronerodelaan, 79 (“Ozaam”) en U, in het kader van Uw gebruik van de applicatie voor smartphone Ozaam (de ” Ozaam App”) zoals beschreven in het artikel 2 hieronder.

1.2. Deze AGV zijn niet van toepassing op Uw eventuele contacten of rechtsverhoudingen met de vastgoedmakelaars en makelaarskantoren voor onroerende goederen (de “Makelaars”) waarvan U de advertenties kan raadplegen door Uw gebruik van de Ozaam App. De voormelde in dit artikel 1.2 bedoelde rechtsverhoudingen zijn onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden bepaald door elke Makelaar. Ozaam raadt U sterk aan om U te informeren over de details van deze bepalingen en voorwaarden.

1.3. Ozaam nodigt U uit om deze AGV aandachtig te lezen. Bij het aanvragen van de verzending van een activeringscode, gaat u akkoord met deze AGV. Pas na een activeringscode te hebben gevraagd, zal Ozaam U, naar een geldig mobiel telefoonnummer dat U tijdens het registratieproces heeft meegedeeld, een sms versturen met de code die nodig is om Uw gebruikersaccount te activeren (de “Activeringscode”). De aanvaarding van deze AGV en (i) de activering van Uw gebruikersaccount, of (ii) het opzoeken van goederen door geolokalisatie of postcode via de Ozaam App zonder registratie of activatie van een gebruikersaccount brengt de sluiting van een overeenkomst tot stand tussen U en Ozaam met betrekking tot het gebruik van de Ozaam App waarvan de bepalingen zijn opgenomen in deze AGV (de “Overeenkomst”). Bij het aanvragen van de verzending van een Activeringscode voorafgaand aan het gebruik van de Ozaam App (i) bevestigt U dat U kennis hebt genomen van deze AGV en (ii) doet U uitdrukkelijk afstand van de toepassing van alle andere bepalingen en voorwaarden.

1.4. Ozaam behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze AGV te wijzigen en U verbindt zich ertoe om de AGV die gepubliceerd en toegankelijk zijn op de website van Ozaam op het adres www.ozaam.be (de “Website”) en via de Ozaam App regelmatig te raadplegen. Bij de wijziging van de AGV, zal Ozaam uw rechtmatige belangen in overweging nemen. U zal een melding ontvangen in geval van wijziging van de AGV. Vervolgens zal U deze wijzigingen moeten aanvaarden om de Ozaam App verder te kunnen gebruiken.

 1. Dienst

2.1. Ozaam stelt U de Ozaam App ter beschikking en de daaraan verbonden diensten (de “Dienst”). De Ozaam App laat U toe om snel en efficiënt toegang te krijgen tot informatie met betrekking tot de onroerende goederen die te koop of te huur zijn in het gebied dat overeenstemt met de nationale indicatie van het mobiele telefoonnummer dat U meedeelt bij het aanmaken van Uw gebruikersaccount zoals bepaald in het artikel 2.4. Als U Uw gebruikersaccount heeft geactiveerd, kunt u binnen enkele seconden op Uw smartphone of tablet alle informatie met betrekking tot het desbetreffende onroerend goed (met inbegrip van de foto’s, verkoop- of huurprijs, oppervlakte en beschrijving) raadplegen met behulp van het codenummer toegekend aan de Makelaars en meegedeeld op hun panelen en advertenties (de “Ozaam Code”). Met één klik kunt U eveneens een bezoek met de betrokken Makelaar van het goed van Uw keuze plannen of de advertenties van gelijkaardige en andere goederen raadplegen. Als U Uw gebruikersaccount niet heeft geactiveerd, kan U goederen op geolokalisatie of postcode opzoeken.

2.2. De Ozaam App is compatibel met de mobiele besturingssystemen Android en iOS. Zij is gratis downloadbaar op de Google Play Store [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.czaam] en de App Store [https://itunes.apple.com/be/app/id968691127]. De Ozaam App beschikt over een geoptimaliseerd zoeksysteem voor smartphones en tablets, ontwikkeld door Ozaam op basis van de “swiping” techniek. Het volstaat U om te “swipen” naar links als het goed U niet interesseert en om te “swipen” naar rechts om het goed dat U interesseert toe te voegen aan Uw “Vind ik leuk” lijst. U kunt er dan toegang toe krijgen wanneer U dat goed lijkt. Na raadpleging van een advertentie via de Ozaam App ontvangt U een e-mail met betrekking tot het geraadpleegde goed op het e-mailadres dat U heeft meegedeeld tijdens de inschrijvingsprocedure voor de Dienst. Bovendien zullen sommige van Uw Accountgegevens (zoals gedefinieerd in artikel 5.3.1) worden meegedeeld aan het (de) Makelaar(s) waarvan U de advertenties via de Ozaam App heeft geraadpleegd, in overeenstemming met het Privacybeleid vervat in artikel 5 van deze AGV (en in het bijzonder artikel 5.8).

2.3. Het downloaden van de Ozaam App is gratis en Ozaam zal U niet doen betalen voor het gebruik van de Dienst. In het kader van de Overeenkomst verleent Ozaam U een licentie die persoonlijk, gratis, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, herroepbaar is en zonder de mogelijkheid om sub-licenties te verlenen, van het gebruik van de Ozaam App overeenkomstig de voorwaarden voorzien in huidige AGV en dit gedurende de gehele duur van de Overeenkomst. Ozaam geeft U eveneens het recht om alle updates en ondersteuning te ontvangen die Ozaam zou aan alle gebruikers van de Dienst in het algemeen bieden.
Mits Uw toestemming en onder aanvullende voorwaarden overeengekomen tussen de partijen, behoudt Ozaam zich het recht voor om het toepassingsgebied van de Dienst te wijzigen en om, in voorkomend geval, in de toekomst, royalty’s of enige andere financiële tegemoetkoming te vorderen, voor het gebruik van het geheel of een gedeelte van de Dienst, onder licentie of voor het verlenen van diensten van ondersteuning of onderhoud, voor gepersonaliseerde of freemium versies van de Dienst (daarin begrepen, zonder beperking, onder de vorm van geïntegreerde betalende diensten of betalende functies).

2.4. Teneinde het geheel van de Dienst te kunnen gebruiken, dient U (i) een gebruikersaccount aan te maken en (ii) Uw gebruikersaccount te activeren middels de Activatiecode bedoeld in het artikel 1.3 van huidige AGV. Gemakshalve, en voor zover U het wenst, kan U het aanmaakproces van Uw gebruikersaccount vereenvoudigen door in te schrijven op de Dienst via Uw Facebook-account. Ter gelegenheid van het aanmaken van Uw gebruikersaccount (al dan niet via Uw Facebook-account), zal Ozaam bepaalde persoonsgegevens van U dienen te verzamelen en te verwerken in overeenstemming met het Privacybeleid voorzien in het artikel 5 van huidige AGV. Uw gebruik van de Dienst is beperkt tot het gebied dat overeenstemt met de nationale indicatie van het mobiele telefoonnummer dat U meedeelt bij het aanmaken van Uw gebruikersaccount, onder voorbehoud van het bestaan van een actieve versie van de Ozaam App in het betreffende gebied. U kan er eveneens voor kiezen om geen gebruikersaccount te activeren en U beperken tot de mogelijkheid om onroerende goederen te zoeken door geolokalisatie of door het aangeven van de postcode (en niet via de Ozaam Codes). Het gebruik van de Dienst vereist daarentegen dat U beschikt over een toegang tot het Internet die u toebehoort. Ozaam aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor (de oorsprong, de aard, de kwaliteit en/of de beschikbaarheid van) Uw Internet verbinding evenals voor alle eventuele onmogelijkheid om de Dienst te gebruiken die eraan zou gekoppeld zijn.

2.5. Ozaam behoudt zich het recht voor om, geheel of gedeeltelijk, Uw toegang tot de Dienst te beëindigen of tijdelijk op te schorten, indien blijkt dat U Uw verplichtingen uit hoofde van huidige AGV niet bent nagekomen, in het bijzonder artikel 3 hieronder. Daarnaast kan de beschikbaarheid van de Dienst, af en toe, beperkt of verstoord zijn, in de volgende gevallen:
(i) ingeval van verstoring van Uw Internetverbinding;
(ii) ingeval van een storing van een dienst van Uw eigen apparaat;
(iii) ingeval van tijdelijke opschorting van Uw toegang tot de Dienst overeenkomstig artikel 3.1;
(iv) ingeval van Overmacht. In het kader van huidige AGV, betekent « Overmacht » elke oorzaak of omstandigheid die ontsnapt aan de controle van Ozaam, daarin begrepen, maar niet beperkt tot, de natuurrampen, oorlog, rellen of arbeidsconflicten; of
(v) tijdens een noodzakelijk en redelijk onderhoud van alle apparatuur die wordt gebruikt door Ozaam (of haar onderaannemers) teneinde de Dienst aan te bieden.

2.6. De inhoud van de borden en advertenties voorzien van een Ozaam Code wordt verstrekt door de Makelaars. Ozaam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de desbetreffende inhoud. Indien Ozaam kennis neemt van het bestaan van een illegale inhoud, zal Ozaam de nodige stappen ondernemen om de toegang, via de Dienst, tot een dergelijke inhoud te verwijderen.

2.7. Voor vragen over de Dienst, gelieve uitsluitend contact op te nemen met Ozaam (per e-mail op info@ozaam.be of per post op het adres Ozaam NV – Vronerodelaan 79, 1180 Brussel (België)).

 1. Uw Verplichtingen

3.1. U dient correcte informatie te verstrekken bij het aanmaken van Uw gebruikersaccount, en meer algemeen, tijdens het registratieproces voor de Dienst. Het is Uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat Uw informatie op elk moment actueel is. Ozaam kan Uw toegang tot de Dienst beëindigen of opschorten in geval onjuiste gegevens worden gecommuniceerd.

3.2. U dient de Dienst te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Uw gebruik van de Dienst dient in overeenstemming te zijn met datgene van een normaal voorzichtig en toegewijd persoon. U mag de Dienst louter gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

3.3. Het is U verboden de Dienst te gebruiken of het gebruik ervan toe te staan voor:
(i) elke illegale activiteit, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, strafbare feiten;
(ii) elke vorm van communicatie met een karakter dat ongepast, obsceen, onfatsoenlijk, smadelijk, lasterlijk, bedreigend, beledigend, ongewenst of niet-gevraagd is of dat ongemak, pijn of onnodige angst veroorzaakt of in strijd is met de openbare orde en/of de goede zeden of met elke toepasselijke wetgeving met betrekking tot rassenhaat;
(iii) elke activiteit die het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer of de persoonsgegevens van andere gebruikers of derden zou kunnen aantasten;
(iv) elke illegale en/of criminele verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie;
(v) virussen of andere kwaadaardige software te verspreiden of op enigerlei wijze de communicatie of de opslag van gegevens te verstoren of anderszins beschadiging of vernieling van de Dienst veroorzaken of het gebruik of het vermogen van de Dienst voor andere gebruikers of derden beperken of verminderen, daarin begrepen onnodige overbelasting van het Internet veroorzaken door middel van grote, ongerechtvaardigde verkeersstromen van gegevens (flooding, spamming, enz.);
(vi) het plegen van diefstal van gegevens of het verwerven van toegang tot gegevens of systemen door het gebruik van valse sleutels, valse codes en/of valse eigendommen of op enige andere illegale manier;
(vii) het belemmeren, beschadigen of vernietigen van de integriteit van gegevens, systemen of programma’s. U verbindt zich ertoe de intellectuele eigendomsrechten (daarin begrepen, maar niet beperkt tot, de auteursrechten, merkenrechten, octrooien en rechten op databanken) die toebehoren aan Ozaam, aan de Makelaars, aan andere gebruikers van de Dienst of aan derden te respecteren. In geval van kennisname van de inbreuk, als gevolg van de Dienst, van elke (intellectueel) eigendomsrecht of elk ander recht, dient U Ozaam hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen op het e-mailadres info@ozaam.be; of
(viii) het creëren van illegale, niet-geautoriseerde of door piraterij verkregen kopieën van producten, diensten of informatie van derden die kunnen beschikbaar zijn via de Dienst.

3.4. Het gebruik van de Dienst wordt U uitsluitend toegestaan op een rechtstreekse en persoonlijke wijze. Elk onrechtstreeks gebruik door geautomatiseerde klanten is uitdrukkelijk verboden.

3.5. U bent uitsluitend verantwoordelijk voor de informatie die U communiceert aan Ozaam en/of via de Dienst. U gaat ermee akkoord om Ozaam schadeloos te stellen voor elke aansprakelijkheid, schade, uitgaven, klachten of kosten (daarin begrepen redelijke gerechtskosten), die voortvloeien uit Uw nalatigheid of opzettelijke schending van de verplichtingen beschreven in huidig artikel 3. Ozaam oefent geen controle uit op de informatie die wordt verstrekt door de Makelaars en garandeert, bijgevolg, op generlei wijzen de geschiktheid, de rechtmatigheid, de relevantie of de kwaliteit van deze informatie.

 1. Intellectuele eigendom

De Dienst, de Ozaam App, de Website en hun respectievelijke inhoud – daarin begrepen, niet-limitatief, de teksten, commentaren, software, grafieken, illustraties, afbeeldingen, logo’s, iconen, de merknamen en productnamen Ozaam – komen uitsluitend toe aan Ozaam en diens licentiegevers en worden beschermd door intellectuele en andere eigendomsrechten– daarin begrepen, auteursrechten, rechten op databanken, compilaties en tekeningen, octrooien, merken, al dan niet geregistreerd, overal ter wereld. Zij mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, verspreid, gebruikt, aangepast of vertaald, geheel of gedeeltelijk, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Ozaam. Onder voorbehoud van de bepalingen in artikel 2.3, creëert de Overeenkomst geen enkele licentie van octrooi, auteursrecht, merkenrecht of elk ander intellectueel of industrieel eigendomsrecht in Uw hoofde.

 1. Privacybeleid

– POLITIQUE VIE PRIVÉE –

OZAAM

Ozaam et vos données 2

 1. Objet 2
 2. Quelles sont les catégories de données à caractère personnel que nous traitons et comment les obtenons nous ? 3
 3. Données à caractère non personnel 4

III.    Pour quelles finalités collectons-nous vos données ?  4

 1. Le respect de nos obligations légales 4
 2. Dans le cadre de nos intérêts légitimes 5
 3. Le consentement 5
 4. Profilage et traitements automatisés 6
 5. Combien de temps gardons-nous vos données à caractère personnel ? 7

Vos droits au regard du RGPD   8

 1. Accès, retrait, rectification, effacement, portabilité, limitation et opposition 8
 2. Droit d’accès et copie 8
 3. Droit au retrait de votre consentement 8
 4. Droit de rectification 8
 5. Droit à l’oubli 8
 6. Le droit à la portabilité 9
 7. Droit à la limitation du traitement 9
 8. Droit d’opposition 9
 9. Comment exercer vos droits ? 10
 10. Identification 10
 11. Quand est-ce nous vous répondons ? 10

Généralités 11

VII.   Transfert à des parties tierces  11

 1. Principe 11
 2. Sous-traitant 11
 3. A nos partenaires commerciaux, tiers 11
 4. Transmission pour une obligation légale ou par ordre d’une autorité compétente 12

VIII.  Sécurité  12

 1. Réclamation et plainte 13
 2. Comment nous contacter ? 13
 3. Modification 13

XII.   Droit applicable et juridictions compétentes  14

 

Ozaam et vos données

   I.         Objet

La présente Politique est établie par la société anonyme de droit belge Ozaam, société éditrice du site internet https://oza.am (ci-après le « site web ») et de l’application Ozaam (ci-après l’ « application »), dont le siège social est 79 Rue des Fond’Roy à 1180 Bruxelles, sous le numéro d’entreprise 0568.814.829.

Ozaam (dans le texte, « nous », « notre » ou éventuellement « le/la nôtre ») permet aux utilisateurs d’accéder rapidement et de manière efficace aux informations relatives à des biens immobiliers en vente ou en location. En quelques secondes, l’utilisateur peut consulter toutes les informations relatives au bien immobilier qui l’intéresse et peut également programmer une visite avec l’agence concernée par l’annonce ou le propriétaire du bien.

Dans le cadre de nos activités nous sommes amenés à traiter des données à caractère personnel concernant des personnes physiques (vous) qui s’inscrivent sur notre application.

L’objectif de cette Politique est d’expliquer comment nous collectons, utilisons et conservons vos données à caractère personnel.

La protection des données et le respect de votre vie privée sont des valeurs essentielles pour nous et nous nous engageons à traiter et protéger vos données à caractère personnel de façon loyale et transparente dans le respect de la loi.

Nous entendons par « données à caractère personnel » toutes les données à caractère personnel vous concernant, c’est-à-dire toute information qui permet de vous identifier directement ou indirectement en tant que personne physique.

La présente Politique s’inscrit dans notre souhait d’agir en toute transparence, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après dénommée la « loi sur la protection de la vie privée ») et du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après dénommé le « règlement général sur la protection des données »).

Si vous souhaitez réagir à l’une des pratiques décrites ci-après, n’hésitez pas à nous contacter.

 II.         Quelles sont les catégories de données à caractère personnel que nous traitons et comment les obtenons nous ?

Catégories Exemples Contexte
Données d’identification personnelles Nom, prénom, email, numéro de téléphone, pays. Lors de la procédure d’inscription à nos services et lors de la création d’un compte (ou de la mise à jour du compte).
Données d’identification électronique Numéro de téléphone, email, adresses IP. Certaines de ces informations sont collectées via les formulaires en ligne que vous trouvez notre application lors de votre inscription.
Données de localisation électroniques Lieu de connexion. Lorsque vous effectuez une recherche nous vous localisons (avec votre accord) afin de vous proposer des biens disponibles sur votre territoire national.
Données de préférence sur les caractéristiques du logement Location/vente, appartement/maison, gamme de prix, superficie, code postal/localisation. Sur base de vos recherches nous pouvons établir quelle style de bien vous correspond.
Style de vie Détails sur la consommation de biens ou services, comportement de l’individu. En fonction de vos recherches et demandes nous pouvons établir de quelle manière vous comptez vous établir (location, achat,…)
Habitudes de vie, goûts et préférences Onglet « j’aime » En fonction des biens que vous marquez par « J’aime », nous pouvons déterminer le type de bien que vous préférez.

 

 

A.    Données à caractère non personnel

Il arrivera que nous collections des données à caractère non personnel. Ces données sont qualifiées de données à caractère non personnel car elles ne permettent pas de vous identifier directement ou indirectement.

Celles-ci pourront dès lors être utilisées à quelques fins que ce soit, par exemple, pour améliorer notre site web, nos produits, cibler nos publicités ou encore perfectionner les services proposés.

III.         Pour quelles finalités collectons-nous vos données ?

Nous collectons et traitons vos données à caractère personnel pour les finalités qui sont décrites ci-dessous.

Nous avons déterminé ces finalités et veillons à ce que seules les données à caractère personnel nécessaires et pertinentes – dans le respect du principe de minimisation des données – fassent l’objet d’un traitement.

D’une manière générale, nous basons le traitement de vos données à caractère personnel sur les bases légales suivantes :

 • Afin de nous conformer à nos obligations légales ;
 • Afin de réaliser notre intérêt légitime (dans ce cas nous faisons toujours attention à respecter un équilibre entre notre intérêt et vos droits et libertés) ;
 • Enfin, sur la base de votre consentement.

Dans le cas où nous serions amenés à effectuer des traitements qui ne sont pas encore prévus par la présente Politique, nous vous contacterons avant d’utiliser vos données à caractère personnel. Ce contact aura pour objectif de vous informer concernant ce traitement et, le cas échéant, de vous demander votre consentement explicite.

A.    Le respect de nos obligations légales

Dans certains cas nous sommes obligés de traiter vos données à caractère personnel dans le cadre d’obligations légales ou lorsque nous collaborons avec les autorités compétentes. Dans ces cas, nous transmettons vos données à caractère personnel pour satisfaire à nos obligations.

B.    Dans le cadre de nos intérêts légitimes

Dans certains cas, il est de notre intérêt légitime de traiter vos données à caractère personnel.

À cet effet, nous veillons toujours à préserver un juste équilibre entre les nécessités de traiter vos données à caractère personnel et le respect de vos droits et libertés, notamment la protection de votre vie privée.

Vos données à caractère personnel sont ainsi traitées pour :

 • L’identification sur l’application ;
 • La personnalisation de nos services ;
 • La gestion des personnes inscrites sur l’application ;
 • La préparation d’études, de modèles (de risque, marketing et autres) et de statistiques, en recourant à des techniques d’anonymisation et de pseudonymisation dès lors que cela est possible ;
 • La préservation de la sécurité des biens et des personnes, la lutte contre la fraude ou les tentatives d’intrusion, d’abus ou d’autres infractions ;
 • La formation de notre personnel à travers l’utilisation de situations réelles à titre illustratif (nous essayons, autant que faire se peut, d’anonymiser vos données à caractère personnel ) ;
 • L’analyse de vos recherches précédentes afin de personnaliser au mieux nos offres de service pour qu’elles vous correspondent ;
 • L’amélioration de la qualité du service pour les;
 • La conservation d’une liste des personnes ne souhaitant plus être contactées ;
 • L’amélioration des services existants et de l’expérience des utilisateurs (inscrits ou non) de l’application ;
 • La gestion de vos demandes liées à l’application de vos droits ;
 • La constatation, l’exercice, la défense et la préservation de nos droits.

C.   Le consentement

Lorsque vous vous inscrivez sur nnotre application suite aux formulaires, nous vous demandons de prendre connaissance et d’accepter que nous traitions vos données à caractère personnel conformément à la présente Politique.

Nous traiterons donc vos données à caractère personnel sur la base de votre consentement aux fins de :

 • Vous proposer des annonces qui correspondent à vos besoins en fonction de vos critères de recherche, des biens que vous aimez ;
 • Transmettre vos données de contact aux agences titulaires du Code Ozaam apposé sur les annonces de bien que vous avez consultés et/ou des biens que vous avez aimés afin qu’ils puissent vous contacter en rapport avec lesdits biens ou des biens similaires (transfert à des tiers) ;
 • Transmettre vos données de contact à nos partenaires commerciaux, actifs dans le secteur immobilier au sens large, afin qu’ils vous contactent pour vous proposer des produits et services susceptibles de vous intéresser (transfert à des tiers) ;
 • Vous envoyer des alertes contenant des annonces personnalisées en tenant compte de vos préférences ;
 • Vous informer quant aux nouvelles annonces immobilières correspondant à vos besoins qui sont disponibles sur l’application ;
 • Vous envoyer des communications commerciales et publicitaires ;
 • Vous contacter afin de vous faire connaître nos nouveaux services.

Notez bien que vous avez le droit de retirer votre consentement relativement au traitement des données à caractère personnel à tout moment.

D.   Profilage et traitements automatisés

Afin de vous assurer une meilleure expérience utilisateur, nous utilisons la technique du profilage permettant de vous associer à vos différentes préférences.

Dès que possible, nous n’utiliserons seulement que des données anonymisées ou pseudonymisées.

Le profilage est toute forme de traitement automatisé de données à caractère personnel consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique.

Dans les cas où nous utilisons vos données à caractère personnel pour procéder à un profilage, nous nous assurons qu’aucune décision ayant des effets juridiques ou vous affectant de manière significative de façon similaire ne soit prise.

IV.         Combien de temps gardons-nous vos données à caractère personnel ?

De manière générale, nous veillons à ne pas conserver vos données à caractère personnel au-delà du temps nécessaire au regard des finalités pour lesquelles celles-ci ont été collectées.

Plus précisément, il convient de distinguer plusieurs situations pour déterminer le temps de rétention de vos données à caractère personnel. Ces différentes hypothèses sont reprises dans le tableau ci-dessous.

Situation Durée de rétention
Vous êtes inscrits sur le site web et/ou l’application Nous gardons vos données à caractère personnel pendant toute la durée de votre inscription afin de vous offrir le meilleur service possible.
Vous vous êtes désinscrits du site web et/ou de l’application Dans ce cas nous conserverons vos données pendant six mois à compter de votre désinscription. Ensuite, celles-ci seront détruites.

Au terme de l’écoulement de la période de rétention, nous mettons tout en œuvre pour vous assurer que les données personnelles ont bien été rendues indisponibles et inaccessibles.

Vos droits au regard du RGPD

V.         Accès, retrait, rectification, effacement, portabilité, limitation et opposition

Vos droits au sens de la réglementation vous permettent de garder la maîtrise de ce que nous faisons de vos données à caractère personnel.

A.    Droit d’accès et copie

Ce droit d’accès aux données que nous possédons sur vous s’applique pour toutes les finalités que nous avons reprises ci-dessus.

Ce droit vous permet notamment de nous demander si nous traitons vos données à caractère personnel, à quelles fins, les catégories de données concernées, ainsi que les destinataires de vos données.

Vous pouvez également nous demander une copie de l’ensemble des données à caractère personnel que nous traitons et qui vous concerne.

B.    Droit au retrait de votre consentement

Dès lors que nous traitons vos données à caractère personnel sur la base légale du consentement, vous pouvez toujours retirer votre consentement.

C.   Droit de rectification

Vous possédez également un droit de rectification vous permettant de nous demander, à tout moment, de modifier les informations qui sont inexactes, incomplètes ou obsolètes.

D.   Droit à l’oubli

Vous pouvez obtenir l’effacement de vos données à caractère personnel lorsque l’un des motifs suivants s’applique :

 • Les données ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement ;
 • Vous retirez votre consentement quant au traitement de vos données et nous ne basons ce traitement que sur la base juridique de votre consentement ;
 • Vous vous opposez au traitement ;
 • Nous avons traité vos données à caractère personnel de manière illicite ;
 • Dans le cas où les données que nous possédons sont incomplètes, inexactes ou obsolètes ;
 • Nous devons effacer vos données à caractère personnel afin de respecter une obligation légale (du droit de l’Union ou du droit de l’État membre) auquel nous sommes soumis.

E.    Le droit à la portabilité

Dans le cas où nous traitons vos données à caractère personnel sur base d’un contrat ou de votre consentement, vous pouvez nous demander de vous transférer l’ensemble de vos données à caractère personnel ou encore de les transférer à un autre responsable de traitement.

F.    Droit à la limitation du traitement

Dans certains cas, vous pouvez aussi nous demander de limiter le traitement de vos données à caractère personnel.

Les situations dans lesquelles vous pouvez nous demander de limiter le traitement de vos données à caractère personnel sont les suivantes :

 • Si vous contestez l’exactitude d’une donnée à caractère personnel le temps que nous puissions vérifier l’exactitude de cette donnée ;
 • Si nous traitons vos données à caractère personnel de manière illicite et que vous préférez que nous limitions ce traitement plutôt que l’effacement de vos données à caractère personnel.

Évidemment, dès lors que la limitation du traitement n’est plus d’application, nous vous en informerons.

G.   Droit d’opposition

Comme nous l’avons expliqué, nous vous demandons votre accord pour vous adresser des informations commerciales, de la publicité ou des propositions personnalisées (par le biais d’actions de marketing direct).

Vous avez le droit, si vous ne souhaitez pas ou plus que nous vous envoyons de telles communications, de vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel pour ces finalités.

VI.         Comment exercer vos droits ?

A.    Identification

Afin de pouvoir vous aider à faire respecter vos droits, nous devons vérifier que votre demande concerne bien vos données à caractère personnel.

Dans cette optique, nous procéderons à une vérification de votre identité via l’envoi d’un lien unique par email nous permettant de nous assurer de votre identité.

B.    Quand est-ce nous vous répondons ?

Nous nous engageons à revenir vers vous le plus vite possible et, au plus tard, dans le mois de votre demande.

Nous pourrions être obligés d’étendre cette période à deux mois dans le cas où votre demande est complexe et que nous sommes confrontés à un excès de demandes. Si un telle situation venait à se produire, nous vous informerons des raisons de ce retard.

Généralités

VII.         Transfert à des parties tierces

A.    Principe

Notre application vous permet d’être mise en relation avec les personnes postant des annonces, que ce soit des particuliers ou des agences immobilières. Dans ce cadre nous sommes amenés à leur transférer des données à caractère personnel vous concernant. Via l’application nous vous rappelons quand vous cliquez sur les deux onglets de contact que vos données vont être transférées vers ces tiers annonceurs. En outre, pour les agences titulaires du Code Ozaam qui figure sur les annonces que vous avez consultées ou likées, nous leur transmettons vos données afin que celles-ci puissent vous informer quant à ces annonces.

Concernant la localisation de vos données, celles-ci sont principalement traitées en Belgique ou au sein de l’Union européenne mais, pour certains services, nous transférons vos données en dehors de l’Espace Économique Européen. Dans ce cadre, nous ne transmettons vos données qu’aux institutions assurant des garanties appropriées relativement au traitement des données à caractère personnel en vertu du droit de l’Union européenne.

B.    Sous-traitant

Pour vous donner accès et opérer l’application, nous travaillons, dans certains cas, avec des sous-traitants qui peuvent avoir accès à vos données à caractère personnel.

Au même titre que nous, nous leur demandons de veiller au respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Nous veillons également à ce que ceux-ci respectent la présente Politique.

C.   A nos partenaires commerciaux, tiers

Dans l’hypothèse où vous y consentez spécifiquement nous transmettons à nos partenaires commerciaux vos données afin qu’ils puissent vous contacter pour vous proposer des offres qui correspondent à vos intérêts.

D.   Transmission pour une obligation légale ou par ordre d’une autorité compétente

Comme déjà expliqué, dans certains cas nous serons amenés à transmettre vos données à caractère personnel pour nous plier à une obligation légale, une décision judiciaire ou une demande de toute autorité compétente.

VIII.         Sécurité

Nous mettons en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adéquat quant au traitement de vos données à caractère personnel. Ce niveau de sécurité est établi sur base des risques présentés par le traitement et la nature des données à protéger.

Nous avons mis en place des mesures de sécurité appropriées pour protéger vos données à caractère personnel, notamment, contre la perte, le vol, l’usage abusif ou l’altération des informations reçues, la divulgation ou l’utilisation non autorisée de vos données à caractère personnel.

Dans l’éventualité improbable et malheureuse où vos données à caractère personnel que nous contrôlons devaient être compromises en raison d’une violation de la sécurité de l’information nous nous engageons à agir rapidement afin d’identifier la cause de cette violation et à prendre les mesures de remédiation adéquates.

Si nécessaire, conformément à la loi en vigueur, nous vous informerons de cet incident.

IX.         Réclamation et plainte

Si vous souhaitez réagir à l’une des pratiques décrites dans la présente Politique, nous vous conseillons de nous contacter directement afin de voir comment nous pouvons vous aider.

Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de l’Autorité de protection des données à l’adresse suivante :

Autorité de protection des Données

Rue de la Presse, 35

1000 Bruxelles

Tél. + 32 2 274 48 00

Fax. + 32 2 274 48 35

commission@privacycommission.be

En outre, vous avez toujours la possibilité de porter plainte devant le Tribunal de premier instance de Bruxelles.

Pour de plus amples informations sur les plaintes et voies de recours possibles, nous vous invitons à consulter les informations disponibles sur le site de l’Autorité de protection des données : https://www.privacycommission.be/de/node/19254

X.         Comment nous contacter ?

Pour toute question et/ou réclamation concernant la présente Politique, n’hésitez pas à nous contacter.

: info@ozaam.be

: https://oza.am

: 79 Rue des Fond’Roy à 1180 Bruxelles – Belgique

XI.         Modification

Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment les dispositions de la présente Politique. Nous publierons les modifications directement sur notre site web.

XII.         Droit applicable et juridictions compétentes

La présente Politique est régie par le droit belge.

Tout litige relatif à l’interprétation ou l’exécution de la présente Politique sera soumis au droit belge et relèvera de la compétence exclusive des tribunaux francophones de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles.

La présente version de la Politique entre en vigueur et a été mise à jour en date du 25 mai 2018.

 1. Garanties en beperking van aansprakelijkheid

6.1. BEHOUDENS INDIEN VOORGESCHREVEN IN HUIDIG ARTIKEL 6 EN BEHOUDENS IN GEVAL VAN GROVE OF OPZETTELIJKE FOUT VAN OZAAM, GEEFT OZAAM GEEN ENKELE UITDRUKKELIJKE, IMPLICIETE OF ANDERE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE DIENST OF DIENS VOORWAARDEN, VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR ELK BIJZONDER DOEL OF DIENS NUT.

6.2. HOEWEL OZAAM ERNAAR STREEFT OM ACCURATE INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE DIENST TE VERSTREKKEN, AANVAARDT OZAAM GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE JUISTHEID OF DE VOLLEDIGHEID VAN DE VERSTREKTE INFORMATIE BEHOUDENS INGEVAL VAN GROVE OF OPZETTELIJKE FOUT VAN OZAAM. DE DIENST WORDT VERSTREKT « ALS ZODANIG » EN UW GEBRUIK ERVAN IS OP UW EIGEN RISICO. OZAAM GEEFT TEVENS GEEN ENKELE GARANTIE OMTRENT DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN BEREIKT DOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENST OF OVER DE VERKREGEN GEGEVENS VIA DE DIENST. OZAAM GARANDEERT NIET DAT DE DIENST ZONDER ONDERBREKINGEN OF FOUTEN ZAL WERKEN. IN HET BIJZONDER KAN DE DIENST TIJDELIJK WORDEN ONDERBROKEN VOOR REDEN VAN ONDERHOUD, UPDATES OF TECHNISCHE VERBETERINGEN.

6.3. In de mate dat Ozaam de Dienst gratis levert, (i) is elke aansprakelijkheid van Ozaam voor nalatigheid of schending van huidige AGV uitgesloten en (ii) NIETTEGENSTAANDE ELKE TEGENSTRIJDIGE BEPALING IN DIT ARTIKEL 6 OF ELDERS IN HUIDIGE AGV, ZAL IN GEEN GEVAL DE TOTALE GECUMULEERDE AANSPRAKELIJKHEID VAN OZAAM TEN AANZIEN VAN U – ZOWEL CONTRACTUEEL ALS EXTRACONTRACTUEEL OF ANDERE – MET INBEGRIP VAN ALLE DIRECTE SCHADE EN ALLE AANSPRAKELIJKHEDEN, KOSTEN EN UITGAVEN GEDRAGEN DOOR OZAAM TIJDENS DE UITVOERING VAN HAAR VERPLICHTINGEN TOT SCHADELOOSSTELLING UIT HOOFDE VAN DE OVEREENKOMST, EEN BEDRAG GELIJK AAN 1 EUR (ÉÉN EURO) OVERSTIJGEN.

6.4. In het geval dat de Dienst niet gratis zou zijn, EN NIETTEGENSTAANDE ELKE TEGENSTRIJDIGE BEPALING IN DIT ARTIKEL 6 OF ELDERS IN HUIDIGE AGV, ZAL IN GEEN GEVAL DE TOTALE GECUMULEERDE AANSPRAKELIJKHEID VAN OZAAM TEN AANZIEN VAN U – ZOWEL CONTRACTUEEL ALS EXTRACONTRACTUEEL OF ANDERE – MET INBEGRIP VAN ALLE DIRECTE SCHADE EN ALLE AANSPRAKELIJKHEDEN, KOSTEN EN UITGAVEN GEDRAGEN DOOR OZAAM TIJDENS DE UITVOERING VAN HAAR VERPLICHTINGEN TOT SCHADELOOSSTELLING UIT HOOFDE VAN DE OVEREENKOMST, EEN BEDRAG GELIJK AAN DE DOOR U AAN OZAAM UIT HOOFDE VAN DE OVEREENKOMST BETAALDE GEAGGREGEERDE BEDRAGEN IN DE 12 MAANDEN DIE ONMIDDELLIJK VOORAFGAAN AAN HET ONTSTAAN VAN DE GEBEURTENIS DIE DE AANSPRAKELIJKHEID HEEFT DOEN ONTSTAAN OVERSTIJGEN.

6.5. De artikelen 6.3 tot 6.4 zij van toepassing ongeacht de juridische grondslag van al Uw klachten, in het bijzonder de klachten met betrekking tot de schending van eigendomsrechten van derden, contractuele of extracontractuele fouten. Bovendien zijn Uw klachten met betrekking tot gebreken uitgesloten voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

6.6. Teneinde elke onduidelijkheid te voorkomen, zal Ozaam niet aansprakelijk zijn voor gebreken/vertragingen in de uitvoering van de Dienst, veroorzaakt door gevallen van Overmacht zoals gedefinieerd in artikel 2.5(iv) en dat voormelde gebreken/vertragingen niet konden worden voorkomen of verholpen door het redelijk en voorzichtig handelen van Ozaam. Ozaam verbindt zich tot een middelenverbintenis in het kader van het verstrekken van de Dienst en niet tot een resultaatsverbintenis.

6.7. NIETTEGENSTAANDE ELKE TEGENSTRIJDIGE BEPALING IN HUIDIG ARTIKEL 6 OF ELDERS IN HUIDIGE AGV, ZAL OZAAM IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTE, OPEENVOLGENDE, BESTRAFFENDE, OF BIJZONDERE SCHADE OF EXEMPLAIRE SCHADE GERELATEERD AAN DE OVEREENKOMST, DAARIN BEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEDERFDE WINST, GENOTSDERVING OF COMMERCIEEL VERLIES ZELFS INDIEN OZAAM IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. U ERKENT DAT DEZE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID EN VAN GARANTIES EEN ESSENTIEEL ELEMENT UITMAKEN VAN DE OVEREENKOMST.

6.8. Niets in dit artikel 6 (i) beperkt of sluit de aansprakelijkheid van Ozaam uit voor reden van overlijden of stoffelijke schade als gevolg van haar nalatigheid of (ii) sluit de aansprakelijkheid van Ozaam uit voor fraude, bedrieglijke voorstelling, grove of opzettelijke fout.

 1. Duur en Beëindiging van de Overeenkomst

7.1. De Overeenkomst treedt in werking vanaf de aanvaarding van de AGV. U kan de Overeenkomst te allen tijde beëindigen, door een e-mail te versturen naar info@ozaam.be oof een brief op het postadres Ozaam NV – Vronerodelaan 79, 1180 Brussel (België).

7.2. Ozaam heeft het recht om de Overeenkomst te allen tijde en zonder reden te beëindigen in de mate dat de Dienst gratis is.

7.3. Elke partij heeft het recht om de Overeenkomst te beëindigen door schriftelijke kennisgeving (een e-mail volstaat), in het geval dat de andere partij een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen begaat, waaraan, in het geval van een schending aan dewelke kan worden geremedieerd, niet wordt geremedieerd binnen de drie (3) dagen vanaf de kennisgeving met vermelding van de tekortkoming en van de intentie om de Overeenkomst te beëindigen bij gebreke van remediëring.

7.4. De beëindiging of het aflopen van de Overeenkomst doet geen afbreuk aan de rechten, verplichtingen of rechtsmiddelen ontstaan voor het einde van de Overeenkomst en doen evenmin afbreuk aan de bepalingen van huidige AGV die uitdrukkelijk zijn bedoeld om van kracht te worden of te blijven na de beëindiging of het aflopen van de Overeenkomst, in het bijzonder, zonder beperking, de artikelen 4, 5, 6, 7 en 8.

 1. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Huidige AGV en de Overeenkomst worden beheerst door het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van huidige AGV en/of van de Overeenkomst of latere handelingen die eruit kunnen voortspruiten, alsook elk ander geschil met betrekking tot, of in verband met huidige AGV, de Overeenkomst en/of de Dienst zullen tot de uitsluitende bevoegdheid van de franstalige rechtbanken van het arrondissement Brussel behoren, onverminderd artikel VI.83, 23° van het Wetboek van economisch recht.

 1. Diverse

9.1. Kennisgevingen: elke kennisgeving die in het kader van de Overeenkomst dient te worden gegeven zal schriftelijke dienen te worden gedaan, een e-mail volstaat hiervoor. U dient elke kennisgeving per e-mail te versturen naar info@ozaam.be of per brief op het adres Ozaam NV – Vronerodelaan 79, 1180 Brussel (België). Ozaam zal U elke kennisgeving versturen op het e-mailadres of op het mobiel telefoonnummer dat U hebt gecommuniceerd tijdens het aanmaken van Uw gebruikersaccount (zoals vervolgens voorkomend door U bijgewerkt) of, voorkomend, via de Ozaam App.

9.2. Overdracht: U mag het geheel of een deel van Uw rechten en/of verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet toewijzen, overdragen, doen betalen of in licentie geven aan een derde.

9.3. Volledige overeenkomst: U bevestigt dat huidige AGV en de Overeenkomst de volledige overeenkomst uitmaakt tussen U en Ozaam, en dat zij elk eerder tussen U en Ozaam tussengekomen akkoord, regeling en overeenstemming met betrekking tot hetzelfde voorwerp vervangt. U bevestigt dat U niet heeft vertrouwd op enige verklaring, voorstelling van zaken of uitleg die niet een uitdrukkelijke bepaling van huidige AGV uitmaakt en dat U geen recht hebt op enige schadevergoeding ten aanzien van de verklaringen, voorstellingen van zaken of uitleggen die niet uitdrukkelijk bepalingen van huidige AGV uitmaken.

9.4. Deelbaarheid: in het geval dat een bepaling van huidige AGV ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar zou worden bevonden door een rechtbank of een bevoegde autoriteit in eender welk rechtsgebied, dient deze bepaling te worden geacht geen deel uit te maken van huidige AGV. Dit zal geen invloed hebben op de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van deze bepaling in de andere rechtsgebieden.

Laatst bijgewerkt: 29 augustus 2016 – AGV Versie 2.0.